ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΙΓΙΝΙΟ – ΛΑΜΙΑ

ΕΡΓΟ ΑΡΓΟΣ
2 Νοεμβρίου 2016
Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Γαλατά
20 Οκτωβρίου 2018

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΙΓΙΝΙΟ – ΛΑΜΙΑ

Τοποθέτηση Μεταλλικών Στηθαίων ασφαλείας όλων των τύπων του νέου ΕυρωπαΙκού προτύπου
ΕΝ-1317, όπως N2W2Α GEO, N2W4A GEO , N2W3A GEO , H1W2, H1W3A GEO , H2W2,H2W4
είτε έμπηξης στο έδαφος είτε τεχνικών-γεφυρών, αμφίπλευρα κ.λ.π από εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.