ΣΤΗΘΑΙΑ ΟΔΩΝ

Τμήμα της παραγωγικής μας δραστηριότητας καλύπτει και την κατασκευή Στηθαίων Ασφαλείας Οδών.

Το Στηθαίο και οι βάσεις στήριξής του παράγονται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές από έλασμα πάχους 3mm & 5mm αντίστοιχα, γαλβανισμένα εν θερμώ.

Τα Στηθαία ασφαλείας οδών της Geosol SA - Ελληνική Σωληνουργία Α.Ε.Β.Ε. παράγονται από τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας κατασκευής σύμφωνα προς EN 1317 και έχουν δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί με crash σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο.

Τοποθέτηση Μεταλλικών Στηθαίων ασφαλείας όλων των τύπων του νέου ΕυρωπαΙκού προτύπου ΕΝ-1317, όπως N2W2Α GEO, N2W4A GEO , N2W3A GEO , H1W2, H1W3A GEO , H2W2,H2W4 είτε έμπηξης στο έδαφος είτε τεχνικών-γεφυρών, αμφίπλευρα κ.λ.π απο εκπαιδευμενο και εμπειρο προσωπικο.