Είμαστε η εταιρία GEO-SOL S.A.
Ελληνική Σωληνουργία Α.Ε.Β.Ε.


Παρέχουμε καινοτόμες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις.

Στηθαία Οδών, Φωτοβολταϊκά Πάρκα, Γαλβάνισμα, Μεταλλικές Κατασκευές.
Ασχολείται δυναμικά στο χώρο κατασκευής σωλήνων γεωτρήσεων, στηθαίων ασφαλείας οδών καθώς και μετο γαλβάνισμα & την ΕΝ ΘΕΡΜΩ επεξεργασία των σωλήνων.

Η εταιρεία διαθέτει στο μηχανολογικό της εξοπλισμό μηχανήματα υψηλών προδιαγραφών καθώς και μηχανή κατασκευής σωλήνων με τη μέθοδο της Αυτογενούς Συγκόλλησης με υψίσυχνα ρεύματα για ισχυρή και αφανής ραφή.


Βρείτε μας και στα
SOCIAL MEDIA

IAVERIS PARK στη Μαλακάσα!

Την GEOSOL εμπιστεύτηκε ο Ιαβέρης για το Iaveris Park στη Μαλακάσα.

Τα έργα γίνονται στον χώρο του παλιού drive-in κινηματογράφου στη Μαλακάσα, δίπλα στην εθνικό οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα

Πολιτική ποιότητας

Η πολιτική της επιχείρησης μας έχει ως πρωταρχικό στόχο τη διοχέτευση στην αγορά ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝ ΘΕΡΜΩ υψηλών  ποιοτικών προδιαγραφών.

Στόχοι μας είναι :

  • Το σύνολο των προϊόντων μας , να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών μας , καλύπτοντας όλες τις σχετικές κανονιστικές  και νομοθετικές απαιτήσεις.
  • Η μεγίστη ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη , έγκαιρα με ακρίβεια και συνεπεία και με το μικρότερο δυνατό κόστος.
  • H συνεχή βελτίωση  της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στην αγορά , αλλά και  του συνόλου των αποτελεσμάτων  αυτής.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων  η επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ  - GEO SOL»

  • Έχει υιοθετήσει  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΝ ISO  9001:2015 , το όποιο εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης που επηρεάζουν την ποιότητα των παραγομένων από αυτήν προϊόντων.
  • Το  Σύστημα  Διαχείρισης Ποιότητας  παρακολουθείται , συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από  προγράμματα επιθεωρήσεων ,  αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων.
  • Παρέχει επαρκείς πόρους για την διαχείριση της ποιότητας : τεχνογνωσία , κατάλληλο εξοπλισμό , εκπαιδευμένο  και ικανό προσωπικό.
  • Καθιερώνει  στόχους ποιότητας , η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διάστημα .  Παράλληλα γίνονται  συστηματικές μετρήσεις  και αξιολογούνται οι κρίσιμες παράμετροι και διεργασίες , ώστε να εξασφαλίζεται  η ποιότητα των προϊόντων  , η ασφάλεια  του προσωπικού  και η  καταλληλότητα  των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού .
  • Η συνεχής   βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και του  Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί δέσμευση  τής Διοίκησης αυτής και βασίζεται στην ενεργό  συμμετοχή και συμπαράσταση  όλων των εργαζομένων  σ’ αυτήν .                                   

Στηθαία Οδών

Τμήμα της παραγωγικής μας δραστηριότητας καλύπτει και την κατασκευή Στηθαίων Ασφαλείας Οδών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Η εταιρεία GEO-SOL έχει μία δυναμική παρουσία στο χώρο κατασκευής Φωτοβολταϊκών Πάρκων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γαλβάνισμα

Το γαλβανιστήριο της GEO-SOL είναι από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα και το μοναδικό κατακόρυφο, Γερμανικής προέλευσης και τεχνολογίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μεταλλικές Κατασκευές

Η GEO-SOL δραστηριότητα επίσης και στη δημιουργία μεταλλικών κατασκευών για μικρές και μεγάλες επιφάνειες , σύμμικτων και αλουμινίου, υψηλών προδιαγραφών και αντοχής παρέχοντας εγγυημένη ποιότητα και αξιόπιστα αποτελέσματα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σωλήνες Γεωτρήσεων

Η εταιρεία GEO-SOL έχει μία δυναμική παρουσία στο χώρο κατασκευής σωλήνων γεωτρήσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ