ΕΤΑΙΡΕΙΑ

GEO-SOL Ελληνική Σωληνουργία Α.Ε.Β.Ε.

Η εταιρεία GEO-SOL Ελληνική Σωληνουργία Α.Ε.Β.Ε. για περισσότερα από 15 χρόνια ασχολείται δυναμικά στο χώρο κατασκευής σωλήνων γεωτρήσεων, στηθαίων ασφαλείας οδών καθώς και μετο γαλβάνισμα & την ΕΝ ΘΕΡΜΩ επεξεργασία των σωλήνων.

Η εταιρεία διαθέτει στο μηχανολογικό της εξοπλισμό μηχανήματα υψηλών προδιαγραφών καθώς και μηχανή κατασκευής σωλήνων με τη μέθοδο της Αυτογενούς Συγκόλλησης με υψίσυχνα ρεύματα για ισχυρή και αφανής ραφή.

Οι σωλήνες της GEO-SOL είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και σας εγγυάται γραπτώς ότι το ΕΝ ΘΕΡΜΩ γαλβάνισμα των προϊόντων της γίνεται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.